Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Ajutor pentru instalare
+49 69 173261340
 

Avbokningspolicy och avbokningsblankett

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet:

A. Avbokningspolicy

Rätt till återkallelse

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.

När det gäller avtal om leverans av varor ska ångerfristen vara fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

När det gäller avtal om leverans av uppgifter som inte finns på ett fysiskt medium och som produceras och görs tillgängliga i digital form (digitalt innehåll) är ångerfristen fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland, tel.: +49 (0)69 - 173261340, E-Mail:[email protected]) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, e-post eller fax) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade blanketten för återkallelse för detta ändamål, som dock inte är obligatorisk.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning.

När det gäller avtal om leverans av varor kan vi vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.

Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten upphör i förtid för avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen.

Ångerrätten upphör i förtid för avtal om leverans av digitalt innehåll om vi har påbörjat genomförandet av avtalet efter att du uttryckligen har samtyckt till att vi påbörjar genomförandet av avtalet innan ångerfristen löper ut och du har bekräftat att du känner till att du förlorar din ångerrätt genom ditt samtycke till att påbörja genomförandet av avtalet.

Allmänna anvisningar för återlämnande av varor

1) Undvik skador och föroreningar på varorna. Vänligen returnera varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningsdelar. Använd vid behov en skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har kvar originalförpackningen ska du använda en lämplig förpackning för att säkerställa ett tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss med fraktinsamling.
3) Observera att de ovannämnda punkterna 1-2 inte är en förutsättning för att ångerrätten ska kunna utövas effektivt.

B. Avbeställningsblankett

Om du vill återkalla avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Till

Wiresoft Ltd. & Co KGOpernplatz 1460313

Frankfurt am MainTysklandE-post:

[email protected]Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagna den (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Konsumentens/konsumenternas underskrift (
endast vid papperskommunikation)


_________________________Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

Categorii